بررسی تاثیر قطعی سوابق تحصیلی در کنکور 98 - چهارشنبه ۲۷ تیر ۱۳۹۷
دانلود دفترچه ثبت نام آزمون دکتری وزارت بهداشت 98 - سه شنبه ۲۶ تیر ۱۳۹۷
آخرین رتبه و حداقل درصد قبولی هوشبری دانشگاه دولتی روزانه علوم پزشکی آبادان 96 - 97 - سه شنبه ۲۶ تیر ۱۳۹۷
آخرین رتبه و حداقل درصد قبولی مهندسی بهداشت محیط دانشگاه دولتی روزانه علوم پزشکی همدان 96 - دوشنبه ۲۵ تیر ۱۳۹۷
آخرین رتبه و حداقل درصد قبولی مهندسی بهداشت حرفه ای دانشگاه دولتی روزانه علوم پزشکی همدان - دوشنبه ۲۵ تیر ۱۳۹۷
آخرین رتبه و حداقل درصد قبولی مامایی دانشگاه دولتی روزانه علوم پزشکی همدان 96 - 97 - دوشنبه ۲۵ تیر ۱۳۹۷
آخرین رتبه و حداقل درصد قبولی گفتار درمانی دانشگاه دولتی روزانه علوم پزشکی همدان 96 - 97 - دوشنبه ۲۵ تیر ۱۳۹۷
دفترچه ثبت نام کنکور سراسری 98 - یکشنبه ۲۴ تیر ۱۳۹۷
ثبت نام دانشگاه پیام نور 97 - یکشنبه ۲۴ تیر ۱۳۹۷
ثبت نام بدون کنکور دانشگاه پیام نور مهر 97 - یکشنبه ۲۴ تیر ۱۳۹۷
لیست رشته های بدون کنکور دانشگاه پیام نور مهر 97 - یکشنبه ۲۴ تیر ۱۳۹۷
رتبه و حداقل درصد دروس قبولی رشته علوم تغذیه دانشگاه دولتی روزانه علوم پزشکی شیراز 96 - - شنبه ۲۳ تیر ۱۳۹۷
آخرین رتبه و حداقل درصد قبولی فیزیوتراپی دانشگاه دولتی روزانه علوم پزشکی شیراز 96 - 97 - شنبه ۲۳ تیر ۱۳۹۷
زمان و محل برگزاری آزمون عملی کنکور هنر 97 - چهارشنبه ۲۰ تیر ۱۳۹۷
مهلت مجدد تایید و ویرایش سوابق تحصیلی پیش دانشگاهی97 - سه شنبه ۱۹ تیر ۱۳۹۷
زمان برگزاری آزمون عملی رشته های شرایط خاص کنکور هنر 97 - یکشنبه ۱۷ تیر ۱۳۹۷
کارنامه و درصد های آخرین رتبه قبولی بهداشت عمومی پردیس خودگردان بین الملل کنکور 96 - 97 - شنبه ۰۲ تیر ۱۳۹۷
کارنامه و درصد های آخرین رتبه قبولی بهداشت عمومی دولتی روزانه کنکور 96 - 97 - شنبه ۰۲ تیر ۱۳۹۷
کارنامه و درصد های آخرین رتبه قبولی گفتار درمانی دولتی روزانه کنکور 96 - 97 - پنجشنبه ۳۱ خرداد ۱۳۹۷
ثبت نام بدون کنکور دانشگاه غیرانتفاعی 98 - پنجشنبه ۳۱ خرداد ۱۳۹۷
کارنامه و درصد های آخرین رتبه قبولی گفتار درمانی پردیس خودگردان بین الملل کنکور 96 - 97 - پنجشنبه ۳۱ خرداد ۱۳۹۷
آخرین رتبه قبولی علوم آزمایشگاهی دانشگاه دولتی پردیس خودگردان بین الملل کنکور 96 - 97 - سه شنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۷
کارنامه و درصد های آخرین رتبه قبولی علوم آزمایشگاهی پردیس خودگردان بین الملل کنکور 96 - 97 - سه شنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۷
کارنامه و درصد های آخرین رتبه قبولی علوم آزمایشگاهی دولتی روزانه کنکور 96 - 97 - سه شنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۷
ثبت نام کنکور 98 - دوشنبه ۲۸ خرداد ۱۳۹۷
کارنامه و درصد های آخرین رتبه قبولی اتاق عمل دولتی روزانه کنکور 96 - 97 - یکشنبه ۲۷ خرداد ۱۳۹۷
آخرین رتبه قبولی رشته اتاق عمل دولتی روزانه کنکور 96 - 97 - یکشنبه ۲۷ خرداد ۱۳۹۷
آخرین رتبه قبولی رشته اتاق عمل پردیس خودگردان کنکور 96 - 97 - یکشنبه ۲۷ خرداد ۱۳۹۷
کارنامه و درصد های آخرین رتبه قبولی اتاق عمل پردیس خودگردان بین الملل کنکور 96 - 97 - یکشنبه ۲۷ خرداد ۱۳۹۷
ثبت نام آزمون مدارس نمونه دولتی نهم به دهم 98 - 99 - یکشنبه ۲۷ خرداد ۱۳۹۷